ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZŰCS-ÉR MED.BT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az egészségügyi ellátás során az Ön személyes adatainak védelmét és jogait az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről biztosítja.

AZ ADATKEZELŐK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

Az adatkezelő adatai

Neve:                                   SZŰCS-ÉR MED.BT.

Adószám:                           20580968-1-09

Cégj:                                    09 06 009072

Címe:                                   4026 Debrecen, Jókai u. 1/A

Adatkezelés helye:            4026 Debrecen, Jókai u. 1/A

E-mail címe:                       szucsist@freemail.hu

Telefonszáma:                   +36 30 968 5921

Az adatfeldolgozók adatai

Az Ön adatainak kezeléséhez adatfeldolgozói segítséget nem veszünk igénybe.

Adatvédelmi szerv adatai

Neve:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe:                       1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacíme:              1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail címe:            ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma:        +36 1 391 1400

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA CÉLOK SZERINT

Kapcsolattartás

Cégünk biztosítja ügyfeleink számára, hogy telefonon vegyék fel a kapcsolatot velünk. Vizsgálatra, kezelésre bejelentkezés is telefonon történik.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Cél
telefonszám A telefonszám elengedhetetlen a kapcsolattartáshoz.
kapcsolattartó neve A kapcsolattartó nevét azért kezeljük, hogy megfelelő módon tudjuk megszólítani a kapcsolattartás során.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó üzenetváltást követő egy évig kezeljük. Ezután a kapcsolattartási listánkról az Ön adatait töröljük.

Betegadatok

Az egészségügyi ellátás során az Ön személyes adatainak védelmét és jogait törvény biztosítja (1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről). Ez garantálja, hogy az Önre vonatkozó egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan kezeljék. Az adatkezelés célja a beteg azonosítása, gyógyulásának előmozdítása, egészségének fenntartása, a vizsgálatot végző gép helyes beállítása és igény esetén a beutaló orvos/intézet értesítése. Amennyiben Ön nem adja meg az adatait, úgy a vizsgálatot nem tudjuk elvégezni. 16 éven aluli személy esetén az adatait és az adatkezeléshez történő hozzájárulást a szülői felügyeleti jog gyakorlója adhatja meg.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Cél
név Az Ön azonosítása.
lánykori név Az Ön azonosítása.
születési dátum Az Ön azonosítása.
születési hely Az Ön azonosítása.
anyja neve Az Ön azonosítása.
TAJ-szám Az Ön azonosítása.
személyi igazolvány száma Az Ön azonosítása.
postacím Kapcsolattartás.
telefonszám Kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

  1. évi XLVII. törvény és hozzájárulás

Az adatkezelés időtartama

A törvényi előírásoknak megfelelően 30 év, zárójelentés esetén 50 év. Kapcsolattartási adat esetén 1 év.

Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

Számlázás

Az adatkezelés célja számla kiállítása és könyvelés.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Cél
név A számla kiállításához szükséges.
cím A számla kiállításához szükséges.
vizsgálat megnevezése A számla kiállításához szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek; szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés időtartama

A pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően 8 év.

Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége

Cégünk jelen célhoz adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

ADATBIZTONSÁG

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

A betegeket kézzel írt ambuláns lappal látjuk el, melynek egy másolatát elzárt helyen tároljuk. Elektronikus úton leletet nem írunk, nem tárolunk. Az adatokhoz csak a Bt. munkatársai férhetnek hozzá.

Hatósági megkeresést és jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatást kivéve adatot nem továbbítunk harmadik félnek.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

  • milyen személyes adatait kezeljük,
  • milyen jogalapon kezeljük,
  • milyen adatkezelési célból kezeljük,
  • milyen forrásból kezeljük,
  • mennyi ideig kezeljük,
  • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

Helyesbítéshez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

Törléshez való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.

Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

Zároláshoz való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére teljesítjük.

Tiltakozáshoz való jog

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül Ön jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő.

Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról a következő linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.